Referenser

Johansson, Erik L. (red.) (1978). Larv, Längjum, Tråvad: en hembygdsbok. Larv: Larvs kommuns hembygdskommitté

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. (2011). Stockholm: Skolverket
Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575

Odenstad, Christina (2014). Ämnesdidaktik för SO-ämnena: för grundskolan. 1. uppl. Malmö: Gleerup

Sanderoth, Ingrid, Båth, Sten & Werner, Margit (2015). Plats - identitet - lärande: närområdesstudier i skolan. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur