Syftet med närområdesstudier

Sanderoth, Werner och Båth (2009, ss.16-21) beskriver i boken Plats - identitet - lärande: närområdesstudier i skolan att närområdesstudier inte bara betyder att man studerar det geografiska närområdet. Utan det betyder också att man bör studera vad som har hänt tidigare, vad som händer nu och vad som kommer att hända i framtiden i området för att få en helhetssyn av närområdet. Platsen ger människor en bas att utgå ifrån i det kommande livet. Vissa barn kan känna sig utanför och vilsna när det inte känner till området, därför är det viktigt att ge dessa barn en chans till att känna en känsla av sammanhang i sitt närområde. Därför är det bra att lärare i skolan hjälper eleverna att studera sitt närområde så att de kan utveckla sitt lärande, sin identitet och tillhörighet till platsen. Närområdesstudier bidrar även till att det blir enklare för eleverna att senare förstå sig på världen, de börjar med att studera närområdet för att senare utveckla förståelse för resten av världen.

Det är viktigt att se plats, lärande och identitet som en helhet där de tillhör varandra. Att undersöka platsen där vi lever hjälper oss att utveckla vår identitet, vilket även ger oss ett lärande om oss själva och om området (Sanderoth, Werner & Båth 2009, s.93).

Foto: Trafikkalendern

Odenstad (2000, ss.11-16) belyser i boken Ämnesdidaktik för SO-ämnena vikten av att lärare behöver goda ämnesdidaktiska kunskaper. Lärare med ämnesdidaktiska kunskaper är duktiga på att reflektera över olika val kring undervisningen och är duktiga på att variera undervisningen efter olika förutsättningar och elevgrupper. Eftersom alla elever och elevgrupper är olika och har olika förståelse så behöver läraren använda olika strategier för att nå varje elev och för att utveckla deras lärande.

Det är viktigt att läraren lägger energi på att lära känna sina elever så att läraren kan anpassa sig till varje elevs nivå och så att de utvecklas i sitt lärande. Det är också bra om läraren kan undervisa på många olika sätt och förklara till exempel olika begrepp på elevernas nivå så att det skapar förståelse för ämnet. Läraren behöver även ha goda ämneskunskaper och känna sig trygg i sitt ämne. Visar läraren intresse för ämnet och visar goda kunskaper inom ämnet så lär sig eleverna lättare. Om eleverna även får arbeta med sådant som de själva är intresserade av så underlättar det elevernas lärande men det är även viktigt att få eleverna till att skapa intresse för nya saker och inte bara hålla sig till vad de redan är intresserade av (Odenstad 2000, ss.18-23).Foto: Trafikkalendern